Gloria Express là gì?

 

       - là mộng đẹp thành hình,

       - là sáng kiến của những ca viên,

       - là hữu hình tinh thần Gloria.


HOME