Gloria Express là gì?

 

       - là mộng đẹp thành hình,

       - là sáng kiến của những ca viên,

?


HOME