tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 9)

 

CN 23 TN C
ngày 05/09/2010

"Muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình."

NL

ca đoàn đi xả hơi
Labor Day Weekend
Navarre Beach, FL

ÐC
DL
HL
KL

CN 24 TN C
ngày 12/09/2010

"Thiên Chúa là Đấng thương xót, là Cha nhân hậu."

NL Now My Heart John Foley, S.J.   real audio
ÐC Psalm 51 Psalm 51 mp3 real audio
DL Tinh Cha Trần Mừng   real audio
HL Table of Plenty Dan Schutte   real audio
KL Sống Gần Mẹ Hoài Chiên, Ng Khắc Xuyên   real audio

CN 25 TN C
ngày 19/09/2010

"Đừng làm nô lệ cho tiền bạc."

NL Praise the Lord, My Soul John Foley, S.J.   real audio
ÐC Psalm 113 Psalm 113 mp3 real audio
DL Con Chỉ Là Tạo Vật Phanxicô   real audio
HL Vàng Châu Ngọc Báu Paul Marie real audio
KL Điều Gì Phải Lo Nguyễn Duy   real audio

CN 26 TN C
ngày 26/09/2010

"Chúa phạt những kẻ khinh chê người nghèo."

NL Sing a Simple Song Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 146 Psalm 146 mp3 real audio
DL These Are Our Gifts Janet Vogt   real audio
HL Xin Mở Rộng Tay Nguyễn Kha   real audio
KL Noi Gương Mẹ Cao Bằng   real audio


HOME