tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 8)

 

CN 18 TN C
ngày 01/08/2010

"Tiền bạc là cạm bẫy."

NL Morning Has Broken Bunessan   real audio
ÐC Psalm 90 Psalm 90 mp3 real audio
DL Xin Dâng Cha (2) Phạm Quang   real audio
HL Trao Dâng Thân Phận     real audio
KL Như Một Vầng Trăng Phạm Đức Huyến real audio

CN 19 TN C
ngày 08/08/2010

"Hãy tỉnh thức và sẵn sàng."

NL Ngàn Dân Ơi Kim Long   real audio
ÐC Psalm 33 Psalm 33 mp3 real audio
DL Như Hạt Miến Thành Tâm real audio
HL Hãy Tỉnh Thức (3) VMT   real audio
KL Hail, Holy Queen Salve Regina Coelitum   real audio

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
ngày 15/08/2010


NL Tung Hô Nữ Vương Nguyễn Duy Vi   real audio
ÐC Psalm 33 Psalm 33 mp3 real audio
DL Jesus Is With Us Owen Alstott   real audio
HL Come To Our Gathering Ricky Manalo   real audio
KL Ave Maria Con Chào Mẹ Huyền Linh   real audio

CN 21 TN C
ngày 22/08/2010

"Ơn cứu độ dành cho mọi người, kể cả lương dân."

NL Chung Một Niềm Tin Đỗ Vy Hạ   real audio
ÐC Psalm 117 Psalm 117 mp3 real audio
DL Tấm Lòng     real audio
HL Turn To Me John Foley, S.J.   real audio
KL Cùng Vui Bước Ngọc Linh   real audio

CN 22 TN C
ngày 29/08/2010

"Hãy sống khiêm nhu."

NL From Age to Age Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 68 Psalm 68 mp3 real audio
DL Xin Dâng Hương Vĩnh   real audio
HL Song of Praise Dan Schutte   real audio
KL Mẹ Đẹp Tươi Kim Long real audio


HOME