tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 7)

 

CN 14 TN C
ngày 04/07/2010

"Phải loan báo tin mừng cứu độ và niềm vui hòa bình."

NL Sing to the Mountains Bob Dufford, SJ   real audio
ÐC Psalm 66 Psalm 66 mp3 real audio
DL Xin Dâng Đinh Thanh Hiền   real audio
HL Gather the People Dan Schutte   real audio
KL America the Beautiful Materna   real audio

 Thứ Bảy ngày mồng 10.  Lễ cưới 12g trưa. Tuyển & Trang

CN 15 TN C
ngày 11/07/2010

"Luật tình yêu không có biên giới."

NL Mến Chúa Yêu Người     real audio
ÐC Psalm 69 Psalm 69   real audio
DL Gift of Finest Wheat Robert E. Kreutz   real audio
HL Yêu Thương Cho Người Duy Thiên     real audio
KL Theo Bước Người Ngọc Linh   real audio

CN 16 TN C
ngày 18/07/2010

"Biết lắng nghe lời Chúa là điều kiện của mọi gặp gỡ."

NL Let Us Sing Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 15 Psalm 15 mp3 real audio
DL They Who Do Justice Bob Hurd   real audio
HL Điều Gì Phải Lo Nguyễn Duy   real audio
KL Ca Dao Mẹ Dịu Hiền Văn Chi   real audio

CN 17 TN C
ngày 25/07/2010

Sức mạnh của lời cầu xin kiên trì."

NL Seek Ye First Karen Lafferty   real audio
ÐC Psalm 138 Psalm 138 mp3 real audio
DL Lời Nguyện Cầu Kim Long   real audio
HL Nguồn Trợ Lực Đời Tôi Nguyễn Duy   real audio
KL Lễ Xong Rồi     real audio


HOME