tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 6)

 

Lễ Mình Máu Chúa
ngày 06/06/2010


NL Cùng Hiệp Nhau Duy Tân   real audio
ÐC Psalm 110 Psalm 110 mp3 real audio
DL Bread of Life Rory Cooney   real audio
HL Every Time We Eat This... Ken Canedo   real audio
KL Trong An Bình Nguyễn Duy   real audio

CN 11 TN C
ngày 13/06/2010

"Ai biết nhận tội Chúa sẽ tha thứ."

NL All the Ends of the Earth Bob Dufford, SJ   real audio
ÐC Psalm 32 Psalm 32 mp3 real audio
DL Lễ Vật Giao Hòa Nguyên Kha   real audio
HL Tha Thứ Mi Trầm     real audio
KL Chúa Sai Tôi Đi Ngọc Linh   real audio

CN 12 TN C
ngày 20/06/2010

"Đức Kitô là người tôi tớ đau khổ."

NL Lên Đường Về Nhà Cha Mai Nguyên Vũ   real audio
ÐC Psalm 63 Psalm 63 mp3 real audio
DL Gather at This Feast Mark Friedman, Janet Vogt   real audio
HL Let All Who Thirst Dan Schutte   real audio
KL Có Cha, Có Mẹ Mi Trầm   real audio

CN 13 TN C
ngày 27/06/2010

"Muốn theo Chúa, ta phải dứt khoát."

NL Litany Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 16 Psalm 16 mp3 real audio
DL Lễ Dâng Thu Hương   real audio
HL Một Lần Dâng Hiến Ngọc Linh   real audio
KL Đi Theo Chúa   real audio


HOME