tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2009 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 6)

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
ngày 07/06/2009NL Let Us Go Rejoicing Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 33   mp3 real audio
DL Lời Ca Bay Cao     real audio
HL One Love Released Robert F/Kevin Keil   real audio
KL Vinh Danh Ba Ngôi Xuân Thảo   real audio

Lễ Kính Mình & Máu Thánh Chúa Giêsu
ngày 14/06/2009

NL Tiến Vào Thánh Cung Thế Thôngk, Đình Diễn lost
ÐC Psalm 116   mp3 lost
DL Taste and See Bob Hurd   lost
HL With All Our Hearts Jesse Manibusan   lost
KL Ca Tình Tri Ân Kim Long   lost

CN 12 TN B
ngày 21/06/2009

"Chúa là chủ thế giới."

NL We Belong to You Trevor Thomson   lost
ÐC Psalm 107   mp3 lost
DL Dâng Người Cha Mi Trầm   lost
HL Alive in One Spirit Bob Hurd   lost
KL Công Ơn Cha Mẹ Mi Trầm   lost

CN 13 TN B
ngày 28/06/2009

"Chúa Giêsu cứu thoát chúng ta khỏi sự chết."
 

NL Tôi Muốn Hát Kim Long   lost
ÐC Psalm 30   mp3 lost
DL All That We Have Gary Ault   lost
HL Hãy Đến Với Chúa     lost
KL Trong An Bình Nguyễn Duy   lost


HOME